't Kramelt, Maaseik
VMSW


De studie focust op de ontwikkeling van de site 't Kramelt en houdt een woonproject, dat bestaat uit sociale huurwoningen, in. Het terrein, circa 1,12 ha groot, situeert zich ten zuidoosten van het hart van de kern van Neeroeteren, een deelgemeente van de stad Maaseik. In het noorden wordt het projectgebied afgebakend door de groene vallei van de Bosbeek. Het plangebied geeft zicht op de Sint-Lambertuskerk en staat in directe relatie met het eigenlijke en oorspronkelijke dorpscentrum. Een eerste sociale woonontwikkeling van 't Kramelt en de woonwijk Kleeskensveld vormen de westelijke grens van de site. In het zuiden en oosten wordt het projectgebied voornamelijk begrensd door lintbebouwing als de typische uitlopers van de kern Neeroeteren.
In tegenstelling tot het bestaande geldende verkavelingsplan waarbij de wooneenheden werden uitgesmeerd over de site, zal het nieuwe voorstel van woonontwikkeling instaan voor clustering van meergezinswoningen. de bebouwings- en verhardingsfootprint worden hierdoor aanzienlijk verlaagd, hetgeen positief is gezien de waterproblematiek in het gebied. Er wordt op die manier een aantrekkelijk publiek toegankelijk stadspark gecreëerd.
lijst       <    1   2   3   4   5   6   7    >