m/v


VISIE
TEAM
PROJECTEN
CONTACT
NIEUWS
VACATUREDe gemeente Hechtel-Eksel en Bosland hebben aan CREOSUM de opdracht gegund voor de opmaak vooronderzoek van de recreatieve sites, visieontwikkeling en toeristisch gemeentelijk RUP Hechtel-Eksel. De opdracht omvat een tiental locaties waaronder ook de site Achter de Berg. Hiervoor werd in onderaanneming van Technum door CREOSUM reeds een masterplan opgemaakt.
29.02.2016

19.02.2016
Studiedag 'Verankeren van erfgoed in ruimtelijk beleid'
Het handboek 'Verankeren van erfgoed in ruimtelijk beleid' werd opgesteld door SumResearch en MAAT-ontwerpers in samenwerking met Publius, RAAP en de Universiteit Gent. Het Agentschap Onroerend Erfgoed geeft het boek uit. In het handboek vindt u voorbeelden van stedenbouwkundige voorschriften voor ruimtelijke uitvoeringsplannen en stedenbouwkundige verordeningen in functie van de zorg voor onroerend erfgoed. De methodiek uit het handboek wordt op deze studiedag voorgesteld en toegelicht aan de hand van enkele concrete voorbeelden. Inge Gorissen, CREOSUM, geeft een toelichting bij de case RUP 'Voorzieningenpool - Ravelijn' in Zoutleeuw.
CREOSUM zoekt twee stedenbouwkundig ontwerpers (m/v)
Voor de uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar creatieve, gemotiveerde en dynamische architecten of landschapsarchitecten (stedenbouwkundigen), al dan niet met ervaring, om op freelance basis in teamverband stedenbouwkundige ontwerpen en projecten uit te werken.
Naast het beschikken over ontwerpvaardigheden is een goede kennis van Power draft, Bentley Map, XM, Adobe Creative Suite 5.5., Acrobat Professional, MS Office en Sketchup een pluspunt.
(Contactpersoon: Viviane Packlé)


18.03.2016


10.03.2016
Infonamiddag en voorstelling van alle pilootprojecten op het Provinciehuis Vlaams-Brabant. CREOSUM werkt in opdracht van de gemeente Bekkevoort, in samenwerking met de Provincie Vlaams-Brabant, een slimme inventaris en een RUP uit.
De provincie Vlaams-Brabant baant mee de weg en komt de maatschappelijke vraag naar nieuwe wonvormen tegemoet. De voorgestelde projecten kunnen een praktijkvoorbeeld of stimulans zijn voor anderen. Op basis van de problemen en knelpunten van opstartende initiatieven wil de provincie hindernissen aanpakken en wegwerken.Eindelijk! De nieuwe website www.creosum.be is een feit.
29.02.2016

Het team CREOSUM - De Gouden Liniaal Architecten - Technum heeft de raamovereenkomst gekregen voor de opmaak van milieueffectenrapporten en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen van de stad Genk.


15.03.2016

Het masterplan Corda Campus is afgerond. Het voorliggend masterplan 2.0 geeft de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden van Corda Campus weer. Het ontwerpteam, De Gouden Liniaal Architecten - CREOSUM, spreekt bewust over ontwikkelingsmogelijkheden omdat de campussite voor een stedelijke transformatie staat, waarvan op dit moment moeilijk in te schatten is hoe de ontwikkeling exact zal verlopen. Dit zal immers bepaald worden door een evolutie in economische ontwikkelingen, wijzigingen in vervoerswijzen, behoeften van gebruikers van de site, behoeften aan het verweven van functies, de toekomst van het noordoostelijk stadsdeel van Hasselt, ... .

14.07.2016

De stad Hasselt heeft CREOSUM de opdracht gegund voor de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor Kuringen-Heide.


19.05.2016

CREOSUM heeft van de stad Peer de opdracht gekregen voor de opmaak van een masterplan voor de kern Kleine Brogel.


25.04.2016

14.06.2016
Nieuwe website woningdelen in Vlaams-Brabant: Een bron van informatie over gemeenschappelijke woonprojecten. Wil je een gemeenschappelijk woonproject starten en zit je met heel wat juridische en praktische vragen? Als lokaal bestuur wil je gemeenschappelijke woonprojecten ondersteunen, maar je weet niet hoe je dit kan doen of wat er allemaal bij komt kijken? De vernieuwde website maakt je wegwijs binnen verschillende gemeenschappelijke woonvormen. Ze bundelt heel wat kennis en nuttige informatie m.b.t. co-wonen, cohousing, woongroepen en zorgwonen. Daarnaast is er ook aandacht voor optimalisatie van het bestaand patrimonium en het opsplitsen van woningen.
Je vindt er overzichtsfiches van 19 projecten die de provincie ondersteunt, en ook heel wat praktische voorbeelden van huurcontracten, statuten en afsprakennota's tot uitgewerkte plannen en informatie over de regelgeving. Kom snel een kijkje nemen en laat je informeren en inspireren!


18.10.2016
CREOSUM heeft van Aquafin NV, in samenwerking met de gemeente Bekkevoort, de opdracht gekregen voor de opmaak van het GemRUP RWZI Bekkevoort.

08.08.2016
CREOSUM kreeg van het Schepencollege van De Panne twee nieuwe opdrachten toegewezen. De eerste opdracht betreft een herziening van een drietal sites binnen het RUP Zonevreemde lokale en recreatieve bedrijven, handels- en horecazaken. In de tweede opdracht wordt de omgeving van het Gemeentehuis ruimtelijk herbekeken.


16.08.2016
In het kader van de Raamovereenkomst stad Genk werden opnieuw 3 opdrachten gegund. Het GemRUP 'Bregel' betreft de herziening van het deelplan Meistraat (RUP Zonevreemde sport en recreatie), waarbij de herstructurering van de voetbalsport, de ontstluiting van het gebied, alsook de inpassing van het geheel in de visie van het masterplan LO2020, voorop staan.
Het GemRUP 'Syntra Bokrijk' en het GemRUP 'Syntra Winterslag' omvatten de zoektocht naar een ruimtelijk verantwoorde herbestemming van beide sites na de verhuis van Syntra naar de T2 Campus (Thor-park).

02.09.2016
CREOSUM heeft van de POM Vlaams-Brabant, i.s.m. de stad Vilvoorde, de opdracht gekregen voor de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de ASIAT-site en omgeving te Vilvoorde.

16.09.2016
Het RUP 'Gedeeltelijke herziening afbakening kleinstedelijk gebied Bree: Regionaal Bedrijventerrein Kanaal-Noord is goedgekeurd.

22.09.2016
In opdracht van de gemeente Tessenderlo zal CREOSUM de site van het Medisch Centrum ruimtelijk onderzoeken. Op basis van ontwerpend onderzoek zal afgetoetst worden in hoeverre en op welke manier een ruimtelijk kwalitatieve uitbreiding kan gerealiseerd worden. Dit ruimtelijk kader zal uiteindelijk vertaald worden in een ruimtelijk uitvoeringsplan.

10.10.2016
Het RUP 'Zeepark' is definitief goedgekeurd. Op termijn zal de camping, gelegen tussen het zeestrand en de Houtsaegerduinen, plaats maken voor een duurzaam recreatief verblijfspark dat landschappelijk is ingepast in het duinenlandschap.
Het project zal binnenkort toegevoegd worden aan de projectenlijst.

17.10.2016
In het kader van de Raamovereenkomst R.O. Neerpelt-Overpelt zal CREOSUM het GemRUP 'Hockey' opmaken. Het betreft een herziening van het deelplan Damsheide dat deel uitmaakt van het BPA Zonevreemde Recreatie. Tegelijkertijd werd ook de opdracht gegund voor de opmaak van het masterplan 'Het Herent'.

27.10.2016
Het Gemeentelijk RUP 'Centrum West Wijziging 'Agter De Heuf', opgemaakt i.k.v. de Raamovereenkomst R.O. Neerpelt - Overpelt, is goedgekeurd.

25.10.2016
Het GemRUP 'Aen de Schans' Partiële Herziening te Hechtel-eksel werd goedgekeurd door de gemeenteraad.

21.11.2016
De structuurschets omgeving Heesakkerheide te Overpelt, i.k.v. raamovereenkomst R.O. Neerpelt-Overpelt, in samenwerking met De Gouden Liniaal Architecten, is afgerond.


10.04.2017

20.12.2016
Het gemeentelijk RUP 'Containerpark Zoutleeuw-Linter' en het gemeentelijk RUP 'Toeristisch Recreatieve Poort Zoutleeuw' werden goedgekeurd op de gemeenteraad van 20 december 2016.
[Uit: "La Persistencia de la memoria, Salvador DALÍ], - afb. postkaart 2017]

Tijd is ogenschijnlijk belangrijk,
product van rationeel vernuft.
Bouw tevreden op herinnering,
creatieve bron van heldere toekomst.25.12.2016

06.02.2017
De gemeente Zandhoven heeft CREOSUM de opdracht toevertrouwd voor de opmaak van het RUP Recreatiezone Netekanaal.

13.03.2017
De opdracht voor de opmaak van een stedenbouwkundige studie voor het project 'Miskruisstraat' in Scherpenheuvel-Zichem werd door de VMSW aan CREOSUM gegund. De gestructureerde methodiek, die leidt tot een goed onderbouwd voorstel met een weloverwogen mix van ééngezins- en meergezinswoningen, is hier fundamenteel. Door de opmaak van een eerste structuurschets komen de kwaliteiten van de plek alsook van het ontwerpvoorstel goed tot hun recht. De opdracht omvat de verdere uitwerking van het project tot een gedragen volwaardige stedenbouwkundige studie.


Update webiste
De projectenlijst is opnieuw up to date en de projectenbibliotheek is aangevuld met vijf referentieprojecten: Zeepark (De Panne), Corda Campus (Hasselt), De Schans (Hechtel-Eksel), Heesakkerheide (Overpelt) en Dikke Muur (Neerpelt).

01.01.2017
Een eerste uitbreiding van CREOSUM is een feit! Sepp Matyn versterkt sinds begin 2017 het ontwerpteam van CREOSUM. Sepp is afgestudeerd als Burgerlijk ingenieur-architect (VUB) en heeft tevens een master in de stedenbouw en de ruimtelijke planning. Hij heeft sinds 2009 vooral ervaring opgedaan als architect bij verschillende architectenbureaus, maar wil zich voortaan ook meer toeleggen op stedenbouw en ruimtelijke planning. Zonder het architectuurluik volledig achter zich te laten, kiest hij ervoor om het CREOSUM-team te versterken en hier verschillende en uiteenlopende ruimtelijk-stedenbouwkundige projecten uit te werken.m/v


Voor de uitbreiding van ons team zijn wij steeds op zoek naar creatieve, gemotiveerde en dynamische architecten, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, ontwerpers, ... en tekenaars, al dan niet met ervaring, om in teamverband stedenbouwkundige ontwerpen en projecten uit te werken. Meer informatie kan je hier terugvinden.
Hopelijk tot gauw!


12.04.2017

05.04.2017
Masterplan Kleine Brogel - Participatieworkshop op 27.04.2017
Hoe gaan we in Kleine-Brogel in de toekomst om met de beschikbare ruimte? Die hamvraag stellen we bij de ontwikkeling van het Masterplan. Na de bevraging van bevoorrechte getuigen is CREOSUM verder aan de slag gegaan om een aantal speerpunten te bepalen: Wat met het plein aan de Wirix? Wat met (sluip)verkeer? Wat met het kerkhof? ... Ook de woon- en bouwmogelijkheden werden in kaart gebracht. Dit alles willen we graag bespreken met alle geïnteresseerde inwoners tijdens een participatieworkshop. Meer info en inschrijvingen bij het Klantencontactcenter van de Stad Peer, via info@peer.be of tel. 011 61 07 00.


In het kader van de raamovereenkomst met de stad Genk werd de vierde deelopdracht gegund, namelijk de opmaak van het GemRUP 'Opglabbekerzavel'.
In Overpelt kreeg CREOSUM de opdracht om te starten aan de opmaak van het GemRUP 'Sportpark Lindel-Hoeven', een deelopdracht van de raamovereenkomst R.O. Neerpelt-Overpelt.


12.05.2017
Een grote opkomst op het participatiemoment 'Masterplan Kleine Brogel'. Tijdens dit participatiemoment werden de eerste ideeën en scenario's door CREOSUM gepresenteerd. Om vervolgens actief aan de slag te gaan met de deelnemers. De bewoners bogen zich over de inrichting van het Dorpsplein (Wirix - basisschool - Zavelstraat), de inrichting van het kerkplein en het 'ideale mobiliteitsplan' voor Kleine Brogel. We Willen iedereen bedanken voor hun enthousiaste medewerking en creatieve bijdrage. CREOSUM zal nu, samen met de stad Peer, alle input verder verwerken. Wordt vervolgd ...
27.04.2017


De stad Maaseik heeft een tweede opdracht toevertrouwd aan CREOSUM, namelijk de opmaak van het RUP 'Ziekenhuissite-Dekenskamp'. Voor dit gebied werd een masterplan opgemaakt door Studio 016 Secchi & Vigano. Het RUP moet het juridisch kader bieden om deze visie te vertalen in een concreet project.


12.07.2017

Een tweede VMSW-opdracht gegund aan CREOSUM: de opmaak van een stedenbouwkundige studie voor de projectgebieden Dekenskamp en Het Kramelt. De stedenbouwkundige studies worden opgemaakt in overleg met VMSW, de stad Maaseik en Ons Dak. 


01.06.2017

De stad Genk heeft een 4de deelopdracht uit het Raamcontract Ruimtelijke Ordening gegund aan CREOSUM. Het RUP 'Opglabbekerzavel' heeft als doel de aanpassing van het bestaande RUP 'Waterschei sport- en recreatiecluster' in functie van de optimalisering van de bestaande voetbalinfrastructuur van de jeugdopleiding van KRC Genk, alsook een gedeelte van het RUP 'Sint-Albertusschool'.


12.07.2017

Marlies, Michiel en Sandrine
3 jonge medewerkers versterken het CREOSUM-team tijdens de zomermaanden.


03.07.2017

Het gemeentelijk RUP 'Massenhoven' is definitief vastgesteld op de gemeenteraad van de gemeente Zandhoven.


22.06.2017

De stad Maaseik heeft CREOSUM de opdracht gegund voor de opmaak van het RUP Neeroeteren. De opmaak van het RUP kadert binnen de uitwerking van de centrumvoorzieningen van de kern van Neeroeteren, zoals voorzien in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Maaseik. Het bestaande BPA wordt herzien en hertekend om ruimte te bieden aan de centrumversterking die nodig is op deze locatie. Voor een aantal locaties is ontwerpend onderzoek cruciaal om de potenties en kwaliteiten ervan bloot te leggen en te visualiseren. Daar en boven moeten enkele knelpunten uit het BPA worden weggewerkt.


19.06.2017

Het masterplan pastorietuin en omgeving wordt, i.k.v. de raamovereenkomst R.O. Neerpelt-Overpelt, gegund aan het team CREOSUM - De Gouden Liniaal Architecten.


14.06.2017

Het gemeentelijk RUP 'Woonverdichting' is goedgekeurd door de gemeenteraad van Kinrooi.

12.06.2017

"Onderzoeksopdracht Complex Project Industrieterrein Op de Berg Maasmechelen" opdrachtgever Vlaamse Overheid Departement Omgeving gegund aan het team Kenter - Mieco-effect - Rebelgroup Advisory Belgium - J.R. ECOconsult - ACC Geology - CREOSUM.


17.08.2017

De gemeente Bertem heeft het 'stedenbouwkundig onderzoek projectzones Bertem' toevertrouwd aan CREOSUM.


12.09.2017

CREOSUM breidt verder uit. Filine Declerck en Jan Comhair versterken het ontwerpteam van CREOSUM. Filine is afgestudeerd als architect (UCL-KUL) en heeft tevens een master in Stedenbouw en Ruimtelijke Planning (KUL). Jan heeft na zijn bachelor architectuur (UH) eveneens een master in Stedenbouw en Ruimtelijke Planning (UA) behaald.03.04.2018

Beste wensen voor 2018,
het CREOSUM-team
01.10.2017
01.01.2018
"Look for something, find something else,
and realize that what you've found is more
suited to your needs than what you
thought you were looking for"
(Lawrence Block)Er zijn twee nieuwe projecten toegevoegd aan de projectenbibliotheek, namelijk Masterplan Bekkevoort en de studie ontwerpend onderzoek Grote Hof (Overpelt).15.03.2018
Gisterenavond organiseerde CREOSUM samen met de stad Maaseik een workshop voor de inwoners van Neeroeteren-centrum. Dit participatiemoment kadert binnen de opmaak van het RUP 'Neeroeteren'. Er werd gedebatteerd rond drie thema's: 'Openbaar domein & Bereikbaarheid', 'Water' en 'Wonen en Leven'. We willen via deze weg graag nog eens iedereen bedanken voor zijn/haar bijdrage. Op basis van deze input zal het ontwerpend onderzoek worden verder gezet.25.04.2018
De gemeente Zaventem heeft CREOSUM de opdracht gegund voor het 'stedenbouwkundig onderzoek bedrijventerrein Zaventem-Zuid'.05.04.2018
CREOSUM is mede geselecteerd voor het raamcontract 'Lokale Ruimte Trajecten' van de Provincie Vlaams-Brabant.

31.05.2018
Sociale woonmaatschappij 'Ons Dak' organiseert op woensdag 6 juni een infomarkt over de verdere ontwikkeling van 't Kramelt. Hoe 't Kramelt er in detail zal uit zien, kunnen we nog niet tonen. De invulling zal passen binnen de grote lijnen van de voorliggende stedenbouwkundige studie opgemaakt door CREOSUM. Jij en je buren krijgen inspraak. Heb je suggesties om het project te verbeteren en de wijk nog aantrekkelijker te maken? Laat het ons weten. Kom naar de infomarkt op woensdag  6 juni in het Cultureel Centrum van Neeroeteren, van 18u30 tot 21u00.
16.07.2018
CREOSUM jaarlijks verlof  16 juli - 6 augustus.
Een prettige en deugddoende vakantie gewenst!


07.05.2018
CREOSUM heeft de opdracht gekregen voor de opmaak van drie gemeentelijke uitvoeringsplannen: RUP 'Hof Ter Heyde', RUP 'VC Bekkevoort' en RUP 'Thematische KMO-zone'. Deze ruimtelijke uitvoeringsplannen kaderen in de verdere realisatie van het ruimtelijk structuurplan van de gemeente Bekkevoort. Een eerste stap was de opmaak van een Masterplan voor de kern Bekkevoort. Na een infomarkt voor de bevolking werd dit masterplan definitief goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 februari 2018. Ter implementatie van het masterplan zijn de drie genoemde RUP's een eerste noodzakelijkheid.

31.05.2018
In kader van de raamovereenkomst R.O. Neerpelt-Overpelt, wordt de stedenbouwkundige studie Holheide te Overpelt, gegund aan het team CREOSUM - De Gouden Liniaal Architecten.


24.05.2018
Het RUP 'Recreatie & Toerisme' bis is definitief vastgesteld door de gemeenteraad van Kortessem.
06.06.2018
Infomarkt voor de verdere ontwikkeling van 't Kramelt. De voorliggende stedenbouwkundige studie, opgemaakt door CREOSUM, wordt voorgelegd aan het grote publiek. De grote lijnen van de stedenbouwkundige studie worden door de bezoekers positief onthaald. Wij willen dan ook iedereen bedanken voor zijn/haar bijdrage.18.06.2018
Op maandag 18 juni 2018 organiseerde stad Hasselt een infomarkt in het ontmoetingscentrum Sint-Jan. Geïnteresseerden kregen er informatie over de stand van zaken bij de geplande woonontwikkelingen, bijkomende publieke groenzones, nieuwe openbare functies, mobiliteit.... Op de infopanelen ontdek je er meer over. CREOSUM gaf toelichting bij de ruimtelijk-stedenbouwkundige visie voor de kern Kuringen-heide. Deze vormt de basis voor de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan.
Heb je nog vragen of suggesties over het participatietraject van UHasselt en/of het ruimtelijk uitvoeringsplan? Mail je vraag of tip naar planning@hasselt.be voor 31/08/2018.20.06.2018
In kader van het optimalisatieproject 'Bedrijvig Aarschot' is er reeds een visienota, een inrichtingsplan en een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt (CREOSUM). Omwille van de zoektocht naar éénvormigheid en samenhang in het ruimtelijk voorkomen van zowel privé- als openbaar domein wenst de stad een globaal beeldkwaliteitsplan op te maken voor het Inustriegebied Nieuwland/Meetshoven. Ook deze opdracht wordt toevertrouwd aan CREOSUM.


04.07.2018
De gemeente Nieuwerkerken heeft CREOSUM de opdracht gegund voor de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor het centrum van Nieuwerkerken.10.07.2018
Het team CREOSUM - De Gouden Liniaal Architecten heeft het masterplan pastorietuin en omgeving (Overpelt) afgerond. Dit project zal binnenkort worden toegevoegd aan de projectenlijst.
13.07.2018
POM Limburg heeft de opdracht 'Ontwikkelingsstudie bedrijventerrein PRUP Opglabbeek' aan CREOSUM toevertrouwd.

23.07.2018
Ontbijtmeeting bedrijvenzone Zaventem Zuid: Ontdek de ambities van het bedrijventerrein in Zaventem!
28-09-2018  -  7u30-10u00  -  Pfizer Belgium, Hoge Wei 10, 1930 Zaventem
In het project 'Zaventem Zuid' werken de provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Zaventem samen aan een visie voor de toekomstige ontwikkeling van het bedrijventerrein Zaventem Zuid. Tijdens deze ontbijtmeeting bespreken we de potenties en problemen van de bedrijvenzone Zaventem-Zuid.
Schrijf je hier in voor 21 september 2018.30.08.2018
CREOSUM daguitstap Brussel, een uitgestippeld stadsbezoek met het ganse team: Abattoir/Foodmet, Dauwpark, Hotelcentrum Belle-Vue, MAD Brussels, Ilot Sacré, Muntplein, Vismet, Rogierplein, Noordpool, Helihaven, Tour&Taxis, ...28.09.2018
Vanmorgen vroeg gestart aan een inspirerende ontbijtmeeting met de bedrijven van het bedrijventerrein Zaventem-Zuid. Het verslag van de ontbijtmeeting kan je vanaf 22 oktober hier terugvinden. Moesten er nog ideeën, bedenkingen of opmerkingen zijn mag je deze steeds doormailen naar zaventem-zuid@zaventem.be.
We willen via deze weg graag nog eens iedereen bedanken voor zijn/haar bijdrage.
Wordt vervolgd ...


15.09.2018
De stedenbouwkundige studie 't Kramelt is afgerond. Het project zal weldra worden toegevoegd aan de projectenbibliotheek.
01.01.2019
In een uitdagend, maar duizelingwekkend labyrint van gebouwde en vaak anonieme omgeving, is er ook behoefte aan herkenbaarheid en rust, een plek om thuis te komen.
Onze beste wensen voor 2019!
het CREOSUM-team

19.12.2018
Het RUP 'Begijnenwinning' is definitief vastgesteld door de gemeenteraad van Tessenderlo.

26.11.2018
De voorstudie 'Toeristische functies Overpelt' is afgerond. In het kader van de raamovereenkomst RO Neerpelt-Overpelt, start CREOSUM nu aan de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

12.11.2018
De stad Maaseik heeft CREOSUM een derde opdracht toevertrouwd, namelijk het RUP 'Vestingpark'.

05.11.2018
De gemeenteraad van De Panne heeft het RUP 'Lindenlaan' definitief vastgesteld.

29.02.2019
Er zijn vier nieuwe projecten toegevoegd aan de projectenbibliotheek: twee VMSW-projecten namelijk 't Kramelt (Neeroeteren) en Miskruis (Scherpenheuvel), Clarissenklooster; een wedstrijdproject in opdracht van Bouwbedrijf Dethier en een ruimtelijke stedenbouwkundige studie in opdracht van de familie Devos te Wersbeek.

22.02.2019
De 2de ontbijtmeeting met de bedrijven op Zaventem-Zuid was alweer een succes. Bedankt aan iedereen voor de enthousiaste input! Moesten er nog ideeën, bedenkingen of opmerkingen zijn, mag je deze nog steeds doormailen naar zaventem-zuid@zaventem.be. Op de website kan je binnenkort ook het verslag van de ontbijtmeeting terugvinden.

12.03.2019
CREOSUM is verhuisd naar Hasselt!
Het nieuwe vestigingsadres is: de Schiervellaan 39 te 3500 Hasselt. Telefonisch kan u ons voortaan bereiken via het nummer 011/96.73.85. en onze gekende mobiele nummers.

U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen in ons nieuwe pand!
Contactgevens en situeringsplan kan je hier terugvinden.


Made in Limburg: Ontwerpbureau slaat tenten op in stationsbuurt
17.05.2019
Op de workshop van vandaag zijn de laatste twee thema's aan bod gekomen, namelijk 'parkmanagement' en 'duurzame energie'. Voor de eerstgenoemde thematische workshop kwamen Christophe Korhtoudt (Mikropakket Belgium NV - Cargovil) en Marjanne Migom (VOKA) een toelichting geven. In het laatste thema werd een toelichting gegeven door Hartwin Leen (Kelvin Solutions) en Bart Couwenbergh en Joep Roggen (Macobo-Stabo). Na de toelichtingen werd er samen gebrainstormd over de kwesties die nu voorliggen. We willen graag iedereen bedanken voor zijn/haar bijdrage in één of meerdere workshops. Binnenkort kan u het verslag van de 4 thematische workshops hier terugvinden.
14.03.2019
Vanavond vond de infomarkt m.b.t. het RUP Kerk Veld plaats. Dit is het 2de ruimtelijk uitvoeringsplan dat uitvoering geeft aan het initieel opgestelde masterplan voor de kern Assent. De visie op de kern werd toegelicht, alsook de vertaling ervan in het RUP. Wij willen iedereen bedanken voor zijn/haar bijdrage.
09.05.2019

Het masterplan Holheide werd gisterenavond voorgesteld aan de betrokken actoren: sport- en jeugdverenigingen, de school, de kerkfabriek, de parochiale werken, de gemeente, .... De gemeente Pelt organiseerde, samen met De Gouden Liniaal Architecten en CREOSUM, een workshop om de voorliggende visie grondig toe te lichten en te bespreken. De geleverde input zal meegenomen worden bij het verder uitwerken en finaliseren van het masterplan. Via deze weg willen we graag iedereen bedanken voor zijn/haar bijdrage.


16.05.2019
Op de eerste dag van intensieve workshops m.b.t. de optimalisatiestudie Zaventem-Zuid werden de volgende thema's behandeld: 'mobiliteit' en 'inrichting'. Voor iedere workshop werden twee experts uitgenodigd om een korte toelichting te geven. Voor het eerste thema was dit Bart Maes (ABB) en Wim Pannecoucke (De Werkvennootschap - VOKA), voor het thema inrichting waren dit Leon Brabers (Biotoop) en Jill Ansloos (Hays).
10.07.2019
De gemeente Olen heeft CREOSUM de opdracht gegund voor de herziening van het RUP Olen-Centrum.
17.06.2019
Vanavond organiseerde de gemeente Nieuwerkerken een inspraakmoment in het kader van de opmaak van het Ruimtelijk UItvoeringsplan 'Nieuwerkerken Centrum'. CREOSUM stippelde een wandeling uit doorheen de dorpskern. Op een 3-tal plaatsen werd er halt gehouden om, aan de hand van kaartmatriaal, te brainstormen over een aantal thema's, of beter de uitdagingen waar de kern van Nieuwerkerken vandaag de dag voor staat. Het was een productieve en aangename avond en we willen dan ook graag iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage. Wordt vervolgd ...
28.06.2019

Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente De Panne heeft CREOSUM twee nieuwe opdrachten gegund. Eén opdracht omvat de opmaak van een landschapsplan voor de Putten Markey en voor de ontwikkeling van de Groene Corridor. Deze opdracht gebeurt in samenwerking met Studio Basta. De opmaak van een stedenbouwkundige studie voor het inbreidingsproject Doornstraat vormt de tweede opdracht. Gisteren gaf de gemeenteraad ook de goedkeuring voor de uitbreiding van de opdracht 'Herziening GRS De Panne': er wordt een ruimtelijke visie ontwikkeld voor beide kernen, ... een verhaal voor Adinkerke en De Panne.

08.07.2019
Vanavond vond er een infomarkt plaats m.b.t. het Masterplan Holheide. Na een eerste terugkoppeling met de verschillende betrokken actoren werd het plan vandaag voorgesteld aan alle inwoners van Holheide. De opkomst was groot en het plan werd positief onthaald. Wij willen graag iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage tot de totstandkoming van het masterplan.
17.06.2019
De gemeente Pelt heeft een raamovereenkomst 'projecten ruimtelijke ordening 2019' uitgeschreven. Het betreft een raamovereenkomst met drie deelnemers, waarbij de deelnemers opnieuw in mededinging worden gesteld. Het team CREOSUM - De Gouden Liniaal Architecten werd door het College van Burgemeester en Schepenen weerhouden als één van de drie deelnemers.