VISIE
TEAM
PROJECTEN
CONTACT
NIEUWS
VACATURE03.04.2018
Er zijn twee nieuwe projecten toegevoegd aan de projectenbibliotheek, namelijk Masterplan Bekkevoort en de studie ontwerpend onderzoek Grote Hof (Overpelt).15.03.2018
Gisterenavond organiseerde CREOSUM samen met de stad Maaseik een workshop voor de inwoners van Neeroeteren-centrum. Dit participatiemoment kadert binnen de opmaak van het RUP 'Neeroeteren'. Er werd gedebatteerd rond drie thema's: 'Openbaar domein & Bereikbaarheid', 'Water' en 'Wonen en Leven'. We willen via deze weg graag nog eens iedereen bedanken voor zijn/haar bijdrage. Op basis van deze input zal het ontwerpend onderzoek worden verder gezet.


25.04.2018
De gemeente Zaventem heeft CREOSUM de opdracht gegund voor het 'stedenbouwkundig onderzoek bedrijventerrein Zaventem-Zuid'.05.04.2018
CREOSUM is mede geselecteerd voor het raamcontract 'Lokale Ruimte Trajecten' van de Provincie Vlaams-Brabant.

31.05.2018
Sociale woonmaatschappij 'Ons Dak' organiseert op woensdag 6 juni een infomarkt over de verdere ontwikkeling van 't Kramelt. Hoe 't Kramelt er in detail zal uit zien, kunnen we nog niet tonen. De invulling zal passen binnen de grote lijnen van de voorliggende stedenbouwkundige studie opgemaakt door CREOSUM. Jij en je buren krijgen inspraak. Heb je suggesties om het project te verbeteren en de wijk nog aantrekkelijker te maken? Laat het ons weten. Kom naar de infomarkt op woensdag  6 juni in het Cultureel Centrum van Neeroeteren, van 18u30 tot 21u00.
16.07.2018
CREOSUM jaarlijks verlof  16 juli - 6 augustus.
Een prettige en deugddoende vakantie gewenst!


07.05.2018
CREOSUM heeft de opdracht gekregen voor de opmaak van drie gemeentelijke uitvoeringsplannen: RUP 'Hof Ter Heyde', RUP 'VC Bekkevoort' en RUP 'Thematische KMO-zone'. Deze ruimtelijke uitvoeringsplannen kaderen in de verdere realisatie van het ruimtelijk structuurplan van de gemeente Bekkevoort. Een eerste stap was de opmaak van een Masterplan voor de kern Bekkevoort. Na een infomarkt voor de bevolking werd dit masterplan definitief goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 februari 2018. Ter implementatie van het masterplan zijn de drie genoemde RUP's een eerste noodzakelijkheid.

31.05.2018
In kader van de raamovereenkomst R.O. Neerpelt-Overpelt, wordt de stedenbouwkundige studie Holheide te Overpelt, gegund aan het team CREOSUM - De Gouden Liniaal Architecten.


24.05.2018
Het RUP 'Recreatie & Toerisme' bis is definitief vastgesteld door de gemeenteraad van Kortessem.
06.06.2018
Infomarkt voor de verdere ontwikkeling van 't Kramelt. De voorliggende stedenbouwkundige studie, opgemaakt door CREOSUM, wordt voorgelegd aan het grote publiek. De grote lijnen van de stedenbouwkundige studie worden door de bezoekers positief onthaald. Wij willen dan ook iedereen bedanken voor zijn/haar bijdrage.18.06.2018
Op maandag 18 juni 2018 organiseerde stad Hasselt een infomarkt in het ontmoetingscentrum Sint-Jan. Geïnteresseerden kregen er informatie over de stand van zaken bij de geplande woonontwikkelingen, bijkomende publieke groenzones, nieuwe openbare functies, mobiliteit.... Op de infopanelen ontdek je er meer over. CREOSUM gaf toelichting bij de ruimtelijk-stedenbouwkundige visie voor de kern Kuringen-heide. Deze vormt de basis voor de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan.
Heb je nog vragen of suggesties over het participatietraject van UHasselt en/of het ruimtelijk uitvoeringsplan? Mail je vraag of tip naar planning@hasselt.be voor 31/08/2018.20.06.2018
In kader van het optimalisatieproject 'Bedrijvig Aarschot' is er reeds een visienota, een inrichtingsplan en een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt (CREOSUM). Omwille van de zoektocht naar éénvormigheid en samenhang in het ruimtelijk voorkomen van zowel privé- als openbaar domein wenst de stad een globaal beeldkwaliteitsplan op te maken voor het Inustriegebied Nieuwland/Meetshoven. Ook deze opdracht wordt toevertrouwd aan CREOSUM.


04.07.2018
De gemeente Nieuwerkerken heeft CREOSUM de opdracht gegund voor de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor het centrum van Nieuwerkerken.10.07.2018
Het team CREOSUM - De Gouden Liniaal Architecten heeft het masterplan pastorietuin en omgeving (Overpelt) afgerond. Dit project zal binnenkort worden toegevoegd aan de projectenlijst.
13.07.2018
POM Limburg heeft de opdracht 'Ontwikkelingsstudie bedrijventerrein PRUP Opglabbeek' aan CREOSUM toevertrouwd.

23.07.2018
Ontbijtmeeting bedrijvenzone Zaventem Zuid: Ontdek de ambities van het bedrijventerrein in Zaventem!
28-09-2018  -  7u30-10u00  -  Pfizer Belgium, Hoge Wei 10, 1930 Zaventem
In het project 'Zaventem Zuid' werken de provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Zaventem samen aan een visie voor de toekomstige ontwikkeling van het bedrijventerrein Zaventem Zuid. Tijdens deze ontbijtmeeting bespreken we de potenties en problemen van de bedrijvenzone Zaventem-Zuid.
Schrijf je hier in voor 21 september 2018.30.08.2018
CREOSUM daguitstap Brussel, een uitgestippeld stadsbezoek met het ganse team: Abattoir/Foodmet, Dauwpark, Hotelcentrum Belle-Vue, MAD Brussels, Ilot Sacré, Muntplein, Vismet, Rogierplein, Noordpool, Helihaven, Tour&Taxis, ...28.09.2018
Vanmorgen vroeg gestart aan een inspirerende ontbijtmeeting met de bedrijven van het bedrijventerrein Zaventem-Zuid. Het verslag van de ontbijtmeeting kan je vanaf 22 oktober hier terugvinden. Moesten er nog ideeën, bedenkingen of opmerkingen zijn mag je deze steeds doormailen naar zaventem-zuid@zaventem.be.
We willen via deze weg graag nog eens iedereen bedanken voor zijn/haar bijdrage.
Wordt vervolgd ...


15.09.2018
De stedenbouwkundige studie 't Kramelt is afgerond. Het project zal weldra worden toegevoegd aan de projectenbibliotheek.
01.01.2019
In een uitdagend, maar duizelingwekkend labyrint van gebouwde en vaak anonieme omgeving, is er ook behoefte aan herkenbaarheid en rust, een plek om thuis te komen.

Onze beste wensen voor 2019!
het CREOSUM-team

19.12.2018
Het RUP 'Begijnenwinning' is definitief vastgesteld door de gemeenteraad van Tessenderlo.

26.11.2018
De voorstudie 'Toeristische functies Overpelt' is afgerond. In het kader van de raamovereenkomst RO Neerpelt-Overpelt, start CREOSUM nu aan de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

12.11.2018
De stad Maaseik heeft CREOSUM een derde opdracht toevertrouwd, namelijk het RUP 'Vestingpark'.

05.11.2018
De gemeenteraad van De Panne heeft het RUP 'Lindenlaan' definitief vastgesteld.

29.02.2019
Er zijn vier nieuwe projecten toegevoegd aan de projectenbibliotheek: twee VMSW-projecten namelijk 't Kramelt (Neeroeteren) en Miskruis (Scherpenheuvel), Clarissenklooster; een wedstrijdproject in opdracht van Bouwbedrijf Dethier en een ruimtelijke stedenbouwkundige studie in opdracht van de familie Devos te Wersbeek.

22.02.2019
De 2de ontbijtmeeting met de bedrijven op Zaventem-Zuid was alweer een succes. Bedankt aan iedereen voor de enthousiaste input! Moesten er nog ideeën, bedenkingen of opmerkingen zijn, mag je deze nog steeds doormailen naar zaventem-zuid@zaventem.be. Op de website kan je binnenkort ook het verslag van de ontbijtmeeting terugvinden.

12.03.2019
CREOSUM is verhuisd naar Hasselt!
Het nieuwe vestigingsadres is: de Schiervellaan 39 te 3500 Hasselt. Telefonisch kan u ons voortaan bereiken via het nummer 011/96.73.85. en onze gekende mobiele nummers.

U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen in ons nieuwe pand!
Contactgevens en situeringsplan kan je hier terugvinden.


Made in Limburg: Ontwerpbureau slaat tenten op in stationsbuurt
17.05.2019
Op de workshop van vandaag zijn de laatste twee thema's aan bod gekomen, namelijk 'parkmanagement' en 'duurzame energie'. Voor de eerstgenoemde thematische workshop kwamen Christophe Korhtoudt (Mikropakket Belgium NV - Cargovil) en Marjanne Migom (VOKA) een toelichting geven. In het laatste thema werd een toelichting gegeven door Hartwin Leen (Kelvin Solutions) en Bart Couwenbergh en Joep Roggen (Macobo-Stabo). Na de toelichtingen werd er samen gebrainstormd over de kwesties die nu voorliggen. We willen graag iedereen bedanken voor zijn/haar bijdrage in één of meerdere workshops. Binnenkort kan u het verslag van de 4 thematische workshops hier terugvinden.
14.03.2019
Vanavond vond de infomarkt m.b.t. het RUP Kerk Veld plaats. Dit is het 2de ruimtelijk uitvoeringsplan dat uitvoering geeft aan het initieel opgestelde masterplan voor de kern Assent. De visie op de kern werd toegelicht, alsook de vertaling ervan in het RUP. Wij willen iedereen bedanken voor zijn/haar bijdrage.
09.05.2019

Het masterplan Holheide werd gisterenavond voorgesteld aan de betrokken actoren: sport- en jeugdverenigingen, de school, de kerkfabriek, de parochiale werken, de gemeente, .... De gemeente Pelt organiseerde, samen met De Gouden Liniaal Architecten en CREOSUM, een workshop om de voorliggende visie grondig toe te lichten en te bespreken. De geleverde input zal meegenomen worden bij het verder uitwerken en finaliseren van het masterplan. Via deze weg willen we graag iedereen bedanken voor zijn/haar bijdrage.


16.05.2019
Op de eerste dag van intensieve workshops m.b.t. de optimalisatiestudie Zaventem-Zuid werden de volgende thema's behandeld: 'mobiliteit' en 'inrichting'. Voor iedere workshop werden twee experts uitgenodigd om een korte toelichting te geven. Voor het eerste thema was dit Bart Maes (ABB) en Wim Pannecoucke (De Werkvennootschap - VOKA), voor het thema inrichting waren dit Leon Brabers (Biotoop) en Jill Ansloos (Hays).
10.07.2019
De gemeente Olen heeft CREOSUM de opdracht gegund voor de herziening van het RUP Olen-Centrum.
17.06.2019
Vanavond organiseerde de gemeente Nieuwerkerken een inspraakmoment in het kader van de opmaak van het Ruimtelijk UItvoeringsplan 'Nieuwerkerken Centrum'. CREOSUM stippelde een wandeling uit doorheen de dorpskern. Op een 3-tal plaatsen werd er halt gehouden om, aan de hand van kaartmatriaal, te brainstormen over een aantal thema's, of beter de uitdagingen waar de kern van Nieuwerkerken vandaag de dag voor staat. Het was een productieve en aangename avond en we willen dan ook graag iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage. Wordt vervolgd ...
28.06.2019

Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente De Panne heeft CREOSUM twee nieuwe opdrachten gegund. Eén opdracht omvat de opmaak van een landschapsplan voor de Putten Markey en voor de ontwikkeling van de Groene Corridor. Deze opdracht gebeurt in samenwerking met Studio Basta. De opmaak van een stedenbouwkundige studie voor het inbreidingsproject Doornstraat vormt de tweede opdracht. Gisteren gaf de gemeenteraad ook de goedkeuring voor de uitbreiding van de opdracht 'Herziening GRS De Panne': er wordt een ruimtelijke visie ontwikkeld voor beide kernen, ... een verhaal voor Adinkerke en De Panne.

08.07.2019
Vanavond vond er een infomarkt plaats m.b.t. het Masterplan Holheide. Na een eerste terugkoppeling met de verschillende betrokken actoren werd het plan vandaag voorgesteld aan alle inwoners van Holheide. De opkomst was groot en het plan werd positief onthaald. Wij willen graag iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage tot de totstandkoming van het masterplan.
17.06.2019
De gemeente Pelt heeft een raamovereenkomst 'projecten ruimtelijke ordening 2019' uitgeschreven. Het betreft een raamovereenkomst met drie deelnemers, waarbij de deelnemers opnieuw in mededinging worden gesteld. Het team CREOSUM - De Gouden Liniaal Architecten werd door het College van Burgemeester en Schepenen weerhouden als één van de drie deelnemers.
28.08.2019
Wij versterken ons dynamisch ontwerpteam!
Wil jij jouw talenten als ruimtelijk ontwerper verder ontwikkelen?
Ga dan snel naar vacature.
20.09.2019
Naar jaarlijkse gewoonte zijn we ook dit jaar met het CREOSUM-team op stap geweest! Dit jaar was Gent aan de beurt. Het was een inspirerende dag!
29.08.2019
De gemeente Machelen heeft CREOSUM de opdracht gegund voor het project 'Kwalitatief kernversterkend wonen kubistisch magazijn Diegem'. De voormalige exportmagazijnen, kantoren en garage van een groothandel in groenten, beter gekend als het Kubistisch magazijn, zijn ontworpen door kunstenaar-architect Victor Servranckx. Door middel van ontwerpend onderzoek wordt gezocht naar een herbestemming van dit beeldbepalend gebouw, en bij uitbreiding voor het ganse bouwblok.
27.11.2019
Vandaag organiseerde de gemeente De Panne een creatieve workshop over de invulling van de Vijvers Markey en het binnengebied aan de Stationsstraat. Samen met volwassenen, jeugd en kinderen werd er nagedacht over de toekomstige inrichting van deze twee gebieden. Het was een boeiende en geslaagde namiddag!
Wij, de gemeente De Panne, CREOSUM en Studio Basta, wensen dan ook iedereen, jong en oud, te bedanken voor de constructieve bijdrage.
Wordt vervolgd!
26.11.2019
De eerste opdracht in het kader van de raamovereenkomst 'projecten ruimtelijke ordening 2019' van Pelt is gegund aan het team CREOSUM - De Gouden Liniaal Architecten - Traject, namelijk de opmaak van een inrichtingsstudie voor de omgeving van het ziekenhuis.25.11.2019
Op uitnodiging van Bouwbedrijf Dethier bezocht CREOSUM, samen met andere ontwerpers, de tentoonstelling Housing apart together, met Peggy Totté als gids. Het was een leerrijke en leuke namiddag. Bedankt!21.11.2019
Werelddag van de Stedenbouw: Samen in de regio
Naar jaarlijkse gewoonte nam het CREOSUM-team ook dit jaar weer deel aan de Werelddag van de Stedenbouw.

12.11.2019
Opnieuw versterking van het CREOSUM-team: Marlies Aerts start vandaag als nieuwe medewerker.

22.10.2019

De gemeente Lanaken heeft CREOSUM de opdracht gegund voor de uitwerking van een toekomstvisie en de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de terreinen van de Engelse Hof in het centrum van Lanaken.


14.10.2019
Het CREOSUM-team wordt versterkt. Start nieuwe medewerker Catherina Vanschoenwinkel.

04.10.2019

CREOSUM heeft van de gemeente Bertem de opdracht gekregen voor de opmaak van een gebiedsgericht RUP Verona. Het betreft een afgebakende zone tussen de kernen Bertem en Leefdaal. Tegelijkertijd wordt een inventaris opgemaakt van de bestaande woonreservegebieden en wordt nagegaan welke ontwikkelingsmogelijkheden wenselijk zijn en welke planinitiatieven noodzakelijk.03.12.2019
De opdracht voor de opmaak van een stedenbouwkundige studie voor het sociaal huisvestingsproject Ter Heide - Kerkplein in As is gegund aan CREOSUM.
03.12.2019
In kader van de raamovereenkomst voor de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen van de stad Genk, wordt de opmaak van een totaalvisie m.b.t. het BPA Franse Bos aan CREOSUM gegund.
04.12.2019
Plopsa Group organiseerde vandaag een infomarkt in Technopolis om de omwonenden van het project en alle Mechelaars zo gedetailleerd mogelijk over de plannen te informeren. Naast een algemene toelichting werd in overleg gegaan met de deelnemers door middel van werksessies rond drie relevante thema's onder leiding van onafhankelijke experts, waaronder ook CREOSUM. Alle standpunten werden grondig genoteerd. Bij de verdere uitwerking van het plan zal rekening gehouden worden met de bezorgdheden van alle Mechelaars.
19.12.2019
Vandaag organiseerde de gemeente Hechtel-Eksel en CREOSUM een doorlopende infomarkt in de raadzaal van het gemeentehuis. Dit participatiemoment kadert binnen de opmaak van twee RUP's, namelijk het RUP 'Hechtel-Centrum' en het "Toeristisch RUP Hechtel-Eksel'. De raadpleging loopt nog tot en met 30 januari 2020. De startnota's en procesnota's liggen ter inzage op het gemeentehuis.

01.01.2020
"More you share, more you feel connected"
(Deepali Shukla)

Onze beste wensen voor 2020!
het CREOSUM-team

19.02.2020
Slotevent Zaventem-Zuid
Na een jaar van analyses, workshops met bedrijven, overleg met de betrokken overheden en experten ligt er een ambitieuze toekomstvisie voor het bedrijventerrein Zaventem-Zuid op tafel. Het resultaat van een samenwerking tussen de gemeente Zaventem, provincie Vlaams-Brabant, POM, Voka en het Agentschap Innoveren & ondernemen.
Tijdens het slotevent wordt niet alleen het toekomstplan toegelicht, maar wordt meteen ook het startsein gegeven voor de concrete opwaardering van Zaventem-Zuid.18.02.2020
Binnen de raamovereenkomst voor de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen heeft het stadsbestuur van Genk  nog 6 nieuwe opdrachten gegund aan CREOSUM.10.02.2020
Santermans+Cielen Architecten heeft van de gemeente Heusden-Zolder de opdracht voor de site Vrijheid toegewezen gekregen. De opdracht omvat de opmaak van een masterplan 'buitensport locatie' en een studie 'bouwwerken sportaccommodatie'. CREOSUM staat in voor de opmaak van het masterplan.21.01.2020
De gemeente Gingelom heeft CREOSUM de opdracht gegund voor de opmaak van het RUP Sportvoorzieningen.06.01.2020
In opdracht van vzw WICO zal het ontwerpteam De Gouden Liniaal Architecten - CREOSUM de ruimtelijke projectomschrijving opzetten voor de beoogde transformatie van de TIO-site Dorpsstraat in Pelt.17.03.2020
De Corneliusschool heeft CREOSUM de opdracht gegeven voor de stedenbouwkundige studie van het bouwblok Parkstraat - Lindelsebaan - Kapelstraat.


16.03.2020
De gezondheid van onze klanten en onze medewerkers zijn het allerbelangrijkste. Daarom werkt het voltallig CREOSUM-team vanaf morgen van thuis uit. Zo vermijden we de verdere verspreiding van het Coronavirus. We werken uiteraad verder aan alle lopende opdrachten en blijven bereikbaar. U kan steeds telefonisch of via mail bij ons terecht! Overlegmomenten en vergaderingen kunnen georganiseerd worden via Teams of Skype. Het CREOSUM-team wenst jullie veel sterkte in deze moeilijke periode!
Zorg voor jezelf en voor anderen!


03.03.2020
Het Beeldkwaliteitsplan Nieuwland-Meetshoven is afgerond. Het BKP voor het bedrijventerrein Nieuwland-Meetshoven werd opgemaakt in opdracht van de stad Aarschot, maar in nauw overleg met de bedrijven op het terrein. Vanuit een sterk landschappelijke benadering zijn krijtlijnen bepaald voor toekomstige projecten op het bedrijventerrein. Het BKP zal door de stad gebruikt worden als toetsingskader bij de beoordeling van een project. Het BKP is opgevat als een bindend beleidskader, in aanvulling op de geldende stedenbouwkundige voorschriften en verordeningen.02.03.2020
Het RUP '9Zillen' is definitief vastgesteld door de gemeenteraad van Bekkevoort.
17.07.2020
Wij wensen iedereen een deugddoend verlof toe!
Zelf zijn we met verlof van 20-07 tot 10-08.


15.07.2020
New website coming soon!
We zijn gestart met de opmaak van een nieuwe CREOSUM-website. Geplande lancering najaar 2020.


10.07.2020
In kader van de raamovereenkomst Bijstand/Consultancy Ruimte & Ontwikkeling wordt door de POM Limburg een eerste opdracht aan CREOSUM gegund, namelijk de opmaak van een optimalisatiestrategie voor het Wetenschapspark fase 3 Campus Diepenbeek.

30.06.2020
De projectdefinitie van de TIO-site is afgerond. In opdracht van vzw WICO werd door het ontwerpteam De Gouden Liniaal Architecten - CREOSUM een ruimtelijke projectomschrijving opgezet voor de beoogde transformatie van de TIO-site Dorpsstraat in Pelt. Op basis van een sterk uitgewerkt referentieprojectvoorstel wordt de minimale ruimtelijke ambitie bepaald. Een goede ruimtelijke integratie in het bestaande weefsel staat hierbij voorop alsook de woon- en leefkwaliteit van deze toekomstige woonbuurt, en dit vanuit een duurzame benadering op het vlak van mobiliteit, energie, groenvoorzieningen, waterhuishouding, afval, ... . Er wordt gestreefd naar een duurzame wijk van de toekomst, pal in het centrum van de kern Overpelt.
24.06.2020
Plopsa Group organiseerde vandaag een tweede infomarkt in Technopolis. Het inrichtingsplan werd eerst toegelicht aan de hand van een presentatie. Daarna konden de omwonenden, en alle andere geïnteresseerden, vragen stellen aan onafhankelijke experts op de gethematiseerde infomarkt. Hierbij nam CREOSUM het inrichtingsplan voor haar rekening.
20.06.2020
CREOSUM werd als één van de kandidaten geselecteerd door POM Limburg voor de raamovereenkomst Bijstand/Consultancy inzake Ruimte en Ontwikkeling.
15.06.2020
De stad Lier heeft aan Suunta de raamovereenkomst mobiliteitsonderzoeken en mobiliteitsplanning gegund. CREOSUM is partner voor ondersteuning ruimtelijke aspecten.01.06.2020
CREOSUM-team terug op kantoor!


14.04.2020
De optimalisatiestudie bedrijventerrein Zaventem-Zuid is volledig afgerond. De optimalisatiestudie bestaat uit een analysenota, een visienota en een draaiboek/actieplan. Deze studie vormt de basis voor de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan; namelijk het RUP 'Zaventem-Zuid'. De startnota is momenteel in opmaak.


27.10.2020
Het gemeentebestuur van As heeft CREOSUM aangesteld als ontwerper voor de opmaak van het RUP Stationsite.


07.10.2020
Vanavond organiseert VOKA Vlaams-Brabant een onthaalmoment voor GECORO-mandatarissen. Marthe geeft hier een toelichting over 'duurzaam omgaan met bestaande en nieuwe (bedrijven) terreinen.


01.10.2020
Vandaag organiseert de stad Genk het infomoment Franse Bos. Tijdens het infomoment wordt de analyse van het geldende BPA Franse Bos en mogelijke alternatieve visies voorgesteld.


10.09.2020
Vanavond vindt de infomarkt startnota RUP Zaventem-Zuid plaats. Dit infomoment maakt deel uit van de publieke raadpleging die loopt van 7 september tot en met 6 november 2020.


07.09.2020
Startvergadering gebiedsregie bedrijventerreinen Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder. We werken hiervoor samen met City D-WES nv. De studie heeft als doel via een thematisch onderzoek en in interactie met het traject van het complex project Noord-Zuid Limburg, in de eerste fase te komen tot een beter locatiebeleid én een duidelijke identiteit en mobiliteitsprofiel per bedrijventerrein. In de tweede fase gaan we verder in op de herontwikkeling van de terreinen naar duurzame hedendaagse bedrijventerreinen en worden er concrete acties op het terrein aan gekoppeld.


19.08.2020
HASCO-invest heeft aan CREOSUM de opdracht gegeven voor de opmaak van een stedenbouwkundige studie voor een site in Sint-Lambrechts-Herk (Hasselt).05.10.2020
Het College van burgemeester en schepenen van Bertem heeft de studie 'Ruimtelijke visie dorpscentrum Leefdaal' gegund aan CREOSUM.

30.10.2020
Voor het CREOSUM-team is thuiswerk al even terug de norm. Ingevolge de extra maatregelen om het Coronavirus in te dijken en met het oog op een vlotte contact tracing hebben wij Vivane Packlé aangeduid als contactpersoon van CREOSUM. Klanten of andere contacten kunnen een mogelijke COVID-besmetting aan haar melden via viviane.packle@creosum.be.


02.12.2020
De stedenbouwkundige studie voor het sociaal huisvestingsproject Ter Heide - Kerkplein in As is afgerond.
10.12.2020
Het Masterplan 'Landschappelijk Sportpark Vrijheid' is klaar. CREOSUM stond in voor de opmaak van het masterplan. Voor het mobiliteitsonderzoek werd beroep gedaan op de expertise van SUUNTA. Tegelijkertijd met de opmaak van het masterplan werden ook de architectuurplannen voor de sportschuur opgemaakt door santermans+cielen architecten.
01.01.2021
"The world upside down" (Ali Banisadr)

Beste wensen voor 2021,
het CREOSUM-team
08.01.2021
CREOSUM maakt deel uit van een beperkte selectie ontwerpbureaus, uitgenodigd door Corda Campus nv, voor de update van het masterplan Corda Campus. Vandaag is er een terreinbezoek en wordt de opdracht verder toegelicht.

12.01.2021
Ons CREOSUM-kantoor vormt onderwerp van een ontwerpoefening voor de studenten van de Studio Ontwerpen 2B Architectuur van de UHasselt - Faculteit Architectuur en Kunst. Het project behelst het ontwerpen van een woonwerkhuis. Marthe Moris en Davy Ceunen maken als externen deel uit van de jury.
21.01.2021
In kader van de opdracht gebiedsregie bedrijventerreinen Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder worden de komende weken de eerste workshops met de bedrijven georganiseerd. Centrum-Zuid bijt de spits af op 21.01.2021, daarna volgen De Schacht (27.01) en Europark (03.02). 11.01.2021

Vanaf vandaag komt Dorien Koterba het ontwerpteam van CREOSUM versterken.

21.04.2021
Pas jij in het CREOSUM-plaatje?
Wij zoeken een vlotte en creatieve denker en doener met ervaring voor het leiden van stedenbouwkundige projecten!
Check-out de vacature!10.04.2021
Bedrijvencluster Bouw geïntegreerd in het ambitieus masterplan voor de Campus Diepenbeek van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg. Lees hier het HBVL-artikel.


19.03.2021
Bedrijvencluster Bouw / Optimalisatiestrategie Bouwcampus
De optimalisatiestudie voor het wetenschapspark fase 3 is afgerond. Op basis van ontwerpend onderzoek is niet enkel gezocht naar de gewenste bouwenveloppe, maar tevens naar de meest geschikte locatie voor de gefaseere ontwikkeling ervan. Gelet op de watergevoeligheid was het beperken van de footprint van in het begin een ruimtelijk uitgangspunt. Om het huidig aanbod van bouwmogelijkheden maximaal te kunnen behouden zal er in de hoogte gebouwd worden. Tegelijkertijd werd er ook gezocht naar potentiële relaties tussen de verschillende onderdelen van de bouwcampus om zo de onderlinge wisselwerking verder te versterken.

30.06.2021
Er zijn twee nieuwe projecten toegevoegd aan de projectenbibliotheek. TIO-site Overpelt betreft de opmaak van een leidraad, een ruimtelijke projectomschrijving voor de transformatie van de WICO-campus TIO Dorpsstraat in Pelt. In deze projectdefinitie worden de harde randvoorwaarden vastgelegd, aangevuld met suggesties die het gewenste ambitie- en kwaliteitsniveau verduidelijken. De harde randvoorwaarden worden opgenomen in het bestek. Het volledige document wordt als bijlage opgenomen, om enerzijds  toekomstige projectontwikkelaars te inspireren en anderzijds als leidraad bij de beoordeling van de ingediende plannen door de jury. Het stedenbouwkundig onderzoek Bedrijventerrein Zaventem-Zuid omvat in eerste instantie ontwerpend onderzoek gericht op de optimalisatie en kwalitatieve verbetering van het bedrijventerrein Zaventem-Zuid. In samenspraak met verschillende actoren, waaronder ook de daar gehuisveste bedrijven, wordt gewerkt aan een kwalitatief kader voor de verdere ontwikkeling van de bedrijvenzone, een transformatie naar een duurzaam en hedendaags bedrijventerrein. In functie van de realisatie van de vooropgestelde toekomstvisie voor het bedrijventerrein wordt een draaiboek opgemaakt. Momenteel is het RUP in opmaak.
17.06.2021
Publieke raadpleging  van 07/06 tot en met 05/08. Je kan de start- en procesnota voor de herziening van het RUP Olen-Centrum raadplegen. Vandaag is er een infomarkt. 


15.06.2021
Vandaag wordt een participatiemoment voorzien waar je terecht kan voor info en vragen over de start- en procesnota van het RUP Centrum Nieuwerkerken. Tijdens de publieke raadpleging die loopt van 26/04 tot en met 27/06 kan iedereen de startnota en procesnota inzien en opmerkingen en suggesties formuleren.
12.04.2021
CREOSUM Ontwerpworkshop
06.05.2021
CREOSUM Ontwerpworkshop
03.06.2021
Binnen de raamovereenkomst Lokale Ruimte Trajecten II heeft de provincie Vlaams-Brabant een nieuwe opdracht gegund aan het team CREOSUM - de gouden liniaal architecten - studio basta - biotoop - verbist, namelijk de opmaak van een ruimtelijke scan Dilbeek en Lennik.
07.05.2021
De stad Dilsen-Stokkem heeft CREOSUM de opdracht gegund voor de opmaak van een studie in functie van de vrijgave van vier woonuitbreidingsgebieden te Dilsen-Stokkem.
28.05.2021
CREOSUM heeft van de gemeente Zutendaal de opdracht gekregen voor de opmaak van een ruimtelijk kader voor het gebied Wevelsmoer.
01.07.2021
CREOSUM is opnieuw geselecteerd door POM Limburg voor de raamovereenkomst Bijstand/Consultancy inzake Ruimte en Ontwikkeling.


05.07.2021
De stad Genk werkt aan een plan voor het woonwagenterrein met de bedoeling om de woon- en omgevingskwaliteit te verbeteren en de brandveiligheid te garanderen. Het plan voorziet ook een bestemmingswijziging van pleisterplaats naar residentieel woonwagenterrein. Vandaag gaat de stad Genk  in gesprek met de bewoners van het woonwagenterrein. Inzichten en suggesties van de bewoners kunnen, waar mogelijk, meegenomen worden in de opmaak van het RUP.

12.07.2021
In opdracht van Nieuw Dak cvba werkt CREOSUM een Stedenbouwkundige studie uit die dienst doet als onderlegger voor het ontwerp van nieuwbouwwoningen in de wijk Ter Heide in As.

14.07.2021
Na de workshops met de buurt ging het ontwerpteam CREOSUM / Studio Basta aan de slag om van de Putten Markey en de Buurt-tuin twee unieke groene plekjes te maken. De plannen en ideeën worden vandaag opnieuw voorgelegd aan de buurt. Iedereen kan de plannen komen inkijken, vragen stellen aan de ontwerpers, suggesties formuleren, ... . Kortom, we maken er een gezellig moment van in de buurtparken in spé.
16.07.2021
Op verlof tot 8 augustus!
Tijd voor nieuwe interesses en ideeën.
#creosum  #stedenbouw  #z33  #stadhasselt  #kristofvrancken  #ruimtelijkontwerp