Masterplan Bekkevoort


In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van de gemeente Bekkevoort is aangegeven dat er voor de kern van Bekkevoort een masterplan wordt opgemaakt. Dit masterplan geeft op een richtinggevende manier aan hoe dit hoofddorp van de gemeente Bekkevoort zich verder kan ontwikkelen in de toekomst. Het is een ruimtelijk - stedenbouwkundige visie op deze kern, die op een informatieve wijze alle korte, middellange en lange termijn planinitiatieven en ontwikkelingen kadert en een plaats geeft. Het is een toetssteen voor het behoud en het streven naar optimale ruimtelijk - stedenbouwkundige kwaliteit. Het plan geeft geen eindbeeld weer, het is een kader waarbinnen ontwikkelingen kunnen gebeuren. Er ligt geen concrete fasering vast en aan de voorgestelde ontwikkelingen is geen tijdsdimensie gekoppeld. Het plan geeft een idee van de manier waarop de kern Bekkevoort verder kan groeien. Het geeft de minimumkwaliteit aan, die hierbij nagestreefd moet worden.
lijst       <    1   2   3   4   5   6    >