De Schans, Hechtel-Eksel


Het masterplan voor het ontmoetingscentrum De Schans behelst een stappenplan voor de gefaseerde renovatie van het gebouw. Het masterplan is opgebouwd uit twee delen. EÚn deel geeft toelichting bij het toekomstig inhoudelijk concept: Het licht enerzijds de visie op de identiteit van het gebouw toe en anderzijds stelt het plan het functioneren van het gebouw scherp.  Er wordt op het niveau van een organogram inzicht gegeven in de optimale organisatiestructuur en de situering van alle programmaelementen die het gebouw huisvest , alsook hun relatie met de omgeving. Conceptgeveltekeningen maken duidelijk hoe het gebouw een nieuw gezicht kan krijgen. Het tweede deel evolueert de bestaande bouwfysische toestand van het ontmoetingscentrum. Het brengt de bouwkundige aspecten en de technische installaties in kaart. Bovendien worden ook de aspecten brandveiligheid, akoestiek, geluidsoverdracht en toegakelijkheid bekeken. Tractebel stond in voor de uitwerking van dit luik. Er is een voorstel van fasering van de uit te voeren werken en de mogelijke uitvoeringstermijn, alsook een indicatieve raming van de uit te voeren werken, opgenomen.lijst       <    1   2   3   4   5    >