Bovendien kunnen ze ook instaan voor een meer aangename ‘last-mile’ naar bushaltes en treinstations. Bushaltes en padennetwerk worden op die manier maximaal op elkaar afgestemd. Het inrichtingsplan schetst een mogelijke inrichting over hoe het bedrijventerrein op termijn vorm kan krijgen. In eerste instantie wordt er ingezet op het openbaar domein. Gekoppeld aan de in-spanningen op infrastructureel vlak wordt er ook aandacht besteed aan de randen van het bedrijventerrein. Zo wordt een sterk ruimtelijk kader gecreëerd waarbinnen Zaventem-Zuid zich verder kan ontplooien tot een heden-daags en duurzaam bedrijventerrein. Wanneer ook de bedrijven verder inspanningen leveren op het nastreven van de modal shift ontstaat er op het bedrijventerrein opnieuw extra ruimte voor bedrijvigheid, groen, water, ontmoeting, … met een geheel nieuwe dynamiek als gevolg. Het resultaat van deze opdracht is niet alleen een gedragen visie met een concreet actieplan dat de basis vormt voor concrete acties op het terrein. Daarnaast zal deze visie ook de onderlegger vormen voor de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan. Het RUP Zaventem-Zuid is in opmaak.
Bedrijventerrein Zaventem-Zuid


lijst       <    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13    >