Verkaveling 't Root, Opgrimbie


Op basis van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, Titel 5, Hoofdstuk 6, Afd. 1. Grond- en pandenbeleid, onderafdeling 4, art. 5.6.6 § 2 wenst de eigenaar een Principieel Akkoord aan te vragen aan de Deputatie van de Provincie Limburg voor de ontwikkeling van een deel van het woonuitbreidingsgebied gelegen ten noorden van de Kikbeek aan de Rootstraat in Opgrimbie, Maasmechelen. Zij vragen principieel of de gronden ,die zij in eigendom hebben, ontwikkeld mogen worden voor wonen. Dit dossier PRIAK brengt alle elementen van het terrein, alsook van de juridische toestand en de geldende planningscontext, in kaart, en dit voor het ganse woonuitbreidingsgebied ten noorden van de Kikbeek. Het inrichtingsplan is opgemaakt voor het ganse woonuitbreidingsgebied, dit om aan te tonen dat, de mogelijke ontwikkeling van de gronden van de aanvrager, de ontwikkeling van de rest van het woonuitbreidingsgebied niet hypothekeert. De overige eigenaars, gelegen binnen dit woonuitbreidingsgebied, kunnen op korte of langere termijn autonoom of gezamenlijk initiatief nemen voor het realiseren van bouwkavels die aansluiten op dit project.lijst       <    1   2   3   4   5    >