lijst       <    1   2   3    >
RUP Nolim-Noord, Technum, Overpelt


Op basis van het ruimtelijk uitvoeringsplan Nolim-Noord, wil het gemeentebestuur, op basis van een reële en concrete behoefte, gefaseerd een lokaal bedrijvenpark realiseren ten noordoosten van het bestaande regionaal industrieterrein Nolimpark. Naast de juridisch-planologische omzetting van bufferzone op het gewestplan naar bedrijvenpark staat dit RUP verder ook in voor de planologische omzetting van bufferzone naar openbaar nut, dit voor het faciliteren en uitbreiden van de huidige infrastructuur van de hoogspanningspost van Elia.