RUP Zeepark, De Panne


Dit plangebied is gelegen op een unieke toplocatie aan de Belgische kust. Omwille van de intrinsieke kwaliteiten van het plangebied en zijn omgeving zijn hoge kwaliteitseisen voor de realisatie van een project noodzakelijk. Desondanks het feit dat er geen juridisch-planologisch intiatief noodzakelijk was, daar het gebied op het gewestplan bestemd is als zone voor verblijfsrecreatie, heeft de gemeente De Panne er toch voor gekozen om een ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken om zo de uitzonderlijke kwaliteiten van de site te behouden en te versterken. Indien er geen RUP zou worden opgemaakt, laten de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake de openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven dd. 8 juli 2005, het Logiesdecreet en de uitvoeringsbesluiten o.a. in verband met classificatienormen voor een camping en een weekendverblijfspark, een onverantwoorde terreinbezetting toe. Door middel van het RUP wordt 36% van het recreatiegebied omgezet naar groengebied. Op die manier wordt er een brede open ruimte corridor gecreŽerd tussen de Houtsaegerduinen en het strand. Het bijzonder architecturaal concept, uitgewerkt door EL-Architects, dat de verblijfsunits volledig inpast in een te creŽren duinenlandschap, geŽnt op de plek, zal er voor zorgen dat dit project een unieke en duurzame realisatie wordt.lijst       <    1   2   3   4   5   6    >