lijst       <    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10    >
Malta, Bree


Sinds de verhuis van de politiediensten naar het nieuwe Politiehuis langs de Rode Kruislaan staat de voormalige rijkswachtkazerne aan de Malta leeg. De site is opgenomen in de inventaris van Bouwkundig Erfgoed. Om te voorkomen dat bij de herbestemming van de site afbreuk wordt gedaan aan de opbouw, de samenhang en de erfgoedwaarde van de site, is het belangrijk om deze in kaart te brengen. Op basis van ontwerpend onderzoek worden de mogelijkheden van de bestaande bebouwing en de uitbreidingsmogelijkheden op de site ruimtelijk afgetoetst. Zo wordt duidelijk dat een herontwikkeling en uitbreiding van de site haalbaar is,  zonder hierbij het historisch patrimonium of de genius loci van de plek aan te tasten.